REGULAMIN KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

 1. Organizatorem konferencji naukowo-szkoleniowej (zwanej dalej „konferencją”) jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej z siedzibą na ul. Krakowska 45a, Częstochowa.
 2. Na konferencji wykładowcami będą specjaliści z zakresu medycyny paliatywnej, opieki paliatywnej, psychologii, fizjoterapii, teologii praktykujący w jednostkach opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnym a także specjaliści z innych dziedzin medycyny.
 3. Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie automatycznego formularza zgłoszeniowego lub karty zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybranym pakietem nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.
 4. Koszt uczestnictwa (w zależności od wyboru pakietu) pokrywa uczestnik.
 5. Opłata konferencyjna w kwocie 600 PLN (do 31.10.2018r.), 700 PLN (od 01.11.2018r.) obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • 2 noclegi ze śniadaniem (z 17.01/18.01.2019r. i z 18.01/19.01.2019r.)
 • wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z programem (lunch 18.01. i 19.01.2019r., kolacja 17.01. i 18.01.2019r.)
 1. Opłata konferencyjna w kwocie 500 PLN (do 31.10.2018r.), 600 PLN (od 01.11.2018r.) obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z programem (lunch 18.01. i 19.01.2019r., kolacja 17.01. i 18.01.2019r.)
 1. Opłata konferencyjna w kwocie 300 PLN (do 31.10.2018r.), 400 PLN (od 01.11.2018r.) obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 1. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację, a po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.
 2. Zgłaszanie uczestnictwa: Rejestracja uczestników odbywać się będzie po wypełnieniu karty zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej (www.hospicjum-czestochowa.pl) lub odsyłając kartę zgłoszenia uczestnictwa e-mailem na adres e-mailowy: sekretariat@hospicjum-konferencja.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa, lub fax-em na telefonu 34-360-54-91. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie danych obowiązkowych.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji (w formie pisemnej – poczta, e-mail, fax) do 04.01.2019r. Organizator nie pobiera żadnych opłat.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w konferencji spowodowane spóźnieniem lub nieobecnością wykładowcy, z przyczyn leżących po stronie wykładowcy. W tym przypadku Organizator zapewni wykład lub zajęcia zastępcze.
 5. Ważne terminy:
 • Termin nadsyłania streszczeń i prezentacji do akceptacji przez Komitet Naukowy: 15 października 2018r.
 • Termin zgłaszania uczestnictwa: do 11 stycznia 2019r.
 • Rozpoczęcie konferencji: 17 stycznia 2019r.
 • Zakończenie konferencji: 19 stycznia 2019r.
 1. Obecność na całym szkoleniu uprawnia uczestnika do otrzymania certyfikatu.
 2. Organizator zapewnia przerwy na kawę zgodnie z programem.
 3. Integralną częścią regulaminu jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Pobierz REGULAMIN KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej z siedzibą na ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych  osobowych w Stowarzyszeniu, można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu:  kontakt@hospicjum-czestochowa.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: j.dziedzic@hospicjum-czestochowa.pl
 3. Dane osobowe wykładowców oraz uczestników przetwarzane są w celu wykonywania czynności związanych z organizacją oraz realizacją konferencji.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, według zasad określonych w RODO.
 5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia czynności związanych z  konferencją.
 7. Stowarzyszenie, może samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, dokonać zmian i modyfikacji wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez wykładowców oraz uczestników konferencji.
 8. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Stowarzyszenie wizerunku, Stowarzyszenie może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku.
 9. Korzystanie z wizerunku następuje nieodpłatnie.
 10. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 11. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznacie Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 13. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy są do tego upoważnieni na podstawie przepisów prawa oraz umowy powierzenia danych.
 14. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcom do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.